Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej przedszkola 446 w Warszawie

Przedszkole nr 446 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej przedszkola 446 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Saturska-Ornat
 • E-mail: p446@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 277 22 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 446 w Warszawie
 • Adres: ul. Anny German 5, 01-794 Warszawa
 • E-mail: p446@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 277 22 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 446 jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada żadnych barier architektonicznych. Pomieszczenia placówki zlokalizowane są na parterze budynku. Korytarze są szerokie, a sale jasne i przestronne. Każda sala posiada własną łazienkę, która wyposażona jest w dwie toalety i prysznic. Sale edukacyjne posiadają bezpośrednie wyjście do ogrodu i na plac zabaw. W Przedszkolu nie ma żadnych stopni ani schodów. W holu przedszkola znajduje się ogólnodostępna łazienka dla dorosłych dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Herb Polski Skip to content